Showing posts filed under zulu sex stories

sex story 5

Posted by alex on 07:49 AM, 26-Sep-12

Ingxaphephe Waze wangibhebha "Eyi ungibhebhile mani,khona ngimbhebhise ngengxaphephe lomfana.Ayi kodwa khona ungibhebhile.Ngenele umthondo."Ilawo amagama ayesehlanyisa umyeni wami uNdovela.Kwasekuthi akazisakaze afe nya.Pho-ke ngibhejiwe njalo nje futhi akusajiki. Phela uNdovela indoda yami yomshado.Konke kwaqala kahle phakathi kwami naye.Besinikana'shame' usuku nosuku engidla.Useyeke ukungikhwela ngoba nakhu eseqinisa ezinkambeni.Ngiyafa indlala yepipi.Indoda angisayazi. Okungicasulayo ngoNdovela uvele afike alale edakwe engazazi ngisho igama.Sengahlala ngimkhumula izicathulo njalo.Ungehlula ngisho umthondo wakhe sengiwubambile ngithi ngizama ukuwuvusa.Uvele ubhocobale nje kuhle okwesokisi.Kwenye inkathi utebezele kuhle okwemvubu yokushaya amahhashi.Impela mina ngiyafa indlala yomthondo. Bese ngizame konke amakhosikazi omthandazo ashintshana bönke olweZine ezongikhulekisa kulenkinga engibhekene nayo. Kulobubusuku bengibuya esiguqweni ngithandazela yona lenkinga yompipi osunqwahe noNdovela.Ngigcine ngithi ngizovuka ngiyokhiya emva kokufika kukaNdovela.Phela ungiphazamisile bengisathi ukuzidlalisa umsunu ngomunwe.Ngizwe ngidinwa kanjani.Ngigcine ngizunywe ubuthongo ngilele ngibheke phezulu indunu ngiyithe qheke.OkunguNdovela bese kufe ukufa lapha eduze kwami.Impandla yakho ilokhu ijuluka utshwala bezandla obenziwa ngomama.Umthondo do kuhona nawo.Noma ngingathi ngibuya ngaphezulu ngiyazixhumela engquza lomthondo,uzovele utebezele ungangeni kwakungena nje endunu. Ngizwe iphupho elimnandi phakathi nobusuku.UNdovela uyangibhebha.Kumnandi impela.Ngiphefumulele phezulu.Ayi bo angisaqhanyelwe khona.Sengiqabukile ebuthongweni."Awu nkosiyami imithandazo yami iphendulekile.UNdovela umatasa ungincela umsunu,into angakaze ayenze selokhu ngamgana.Ulushaya lonke ulimi alugoqoze endunu yami alugobise onke ama'direction'bese ewuncela umsunu.Ayi ngikhale mina.Phela angazi ukuthi kanti ulimi lumnandi kanje."Awu nkosiyami ngiyabonga imithandazo yami iphenduliwe."Ngisho ngibe nginswininiza kakhulu ngizwa ulimi lungichamisa."Yeeeee....awu nkosiyami." Ayi bo akangiyeki uNdovela noma sengichamile ulokhu eqhubeke njalo.Ngize ngizwe sengathi sengibuyela egiyeni lokuqhanyelwa futhi.Angigibele ngaphezulu uNdovela.Ushe umthondo. . Sengizwa obunye ubumnandi obehlukile manje bomthondo ngqo.Ngiwuzwe uqinile umthondo kaNdovela unomfutho.Anganamatheli kimi abambelele ngezandla embhedeni.Afende awushaye wonke ugudle umsunu."Awu we kwaze kwamnandi ukubhejwa,sekunini ngawugcina umthondo!Impela imithandazo yami iphendulekile.Ngiwuthola usuqine ngaloluhlobo.Mnandi phela lomthondo,kanti uNdovela ubenqwahe nento yami emnandi kanje. "Awu kumnandi...awu kumnandi...awu kumnandi...yeee...!"Ngilokhu ngikhale njalo uma ewufaka uNdovela engibhebha.Yena ngiyamuzwa elokhu equma,''Mmmh...mmmh...oooh...oooh."undondela phansi unkabi lo Awugudlise umsunu kamnandi kanjani.Ngikhale ngibabayele ngibone ukuthi uNdovela usekwazi impela ukubhebha igolo uma ... » Next part..esengidla kanje.Ngilithi qheke lonke ngifuna naye anele. "Awu...awu...awu...ngelakho lonke igolo baba.Waze wangibhebha kamnandi.Nakudala awukaze ungidle kamnandi kanje baba...Oooh ngiyachama futhi...Ooooooh!"Ngidlikizele ngilahlekelwe ingqondo ubumnandi bomthondo.Ngithi ngiyambamba ngiyamqinisa uNdovela angasondeli. Angayeki ukungibhebha uNdovela umthondo ulokhu usaqinile.Kuyangixaka lokhu kwanamuhla.Nami ngizwa ubumnandi namanje.Impela imithandazo inamandla iyaphendulwa,kodwa ukubhejwa kanje angikwazi."Faxa!Faxa!Faxa!Kukhala umthondo negolo.Sengilokhu ngikhalile.Kufanele ngiyonikela kakhulu nasenkonzweni uma imithandazo yami iphendulwa kanje. "Awu...awu...awu Ndovela wami waze wangibusisa ngomthondo baba..."Usewushaya uyashesha manje.Awushaye wonke awenyuse uye emsunwini abuye awudiphe engquza abuye awenyuse ngesivinini,abuyeathi 'deep! deep! deep! engquza.Ayi ngikhale mina.Ngifende nami ngisheshe. Ngithi ngisafenda ngilalele umthondo ongena deep athi 'msunu'awubeke kuwo umthondo.Abuye athi 'deep'Ngiyabona intombazane yami uThangithini iyelanywa namuhla,uma ngibhejwa kanje. Ngiyahayiza manje ngi'out of control',mnandi lomthondo uyangihlanyisa.Ngizwe igagasi eligijima umzimba wonke.Umthondo kaNdovela ngiwuzwe usuqine kakhulu."Aaaawwuuu baba ngiyachama futhi...aaaaaawwwuuu.! Ngimuzwe equma ngezwi elihoshozayo uNdovela"Oooooooh!"Ngizwe kuthi 'fu!fu! engquza into eshisayo emnandi.''Awu nkosiyami isidoda kunini ngasigcina...kumnandi Ndovela wami....oooooh!"Ngikhale wi izinyembezi zobumnandi bompipi nokwaneliseka.Uma esengichamela uNdovela athi ne emabeleni.Nami ngimbambe ngqi ngimthandele nangemilenze uDali. Ngimbambe ngimqinise uNdovela.Ngihayize ngibabayele ngingaphansi."Oooh wangibhebha Ndovela wangibhebha baba....Ngimbambe ekhanda ngisadlikizela...Hawu!UNdovela usenezinwele manini ngoba unempandla nje?"Ngithi ngisazibuza lowombuzo lacu anikele emnyango.Noma kumnyama ukukhanya okungaphandle uma esephuma emnyango kungibonise kahle ukuthi uThami lo umfana wakwa next door oyisigangi vele.Kuwo lowomnyamangisalithe qheke igolo elimanzi te eliqeda ukubhejwa lisajuza nesidoda esingakesulwa, avuke uNdovela ekudakweni.Ngizwe ngomthondo obhocobele ungithinta ithanga.Abuze,"Yini wakhala kangaka,kwenzenjani unyakazisa nombhede ungivusa ebuthongweni ?" ''Ziwadle ubhekile baba.Sengibhejiwe ngengxaphephe.Awu ngibhejiwe."

sex story 4

Posted by alex on 07:45 AM, 26-Sep-12

Awu umakhelwane Ngangithi uma ngimbuka uMaNdebele umka makhelwane wami ehushazela ngezingubo ezinde ngimkale amahips akhe ngisho ngaphakathi ukuthi ngike ngimthole.Pho ngingamtholaphi nakhu ulikholwa elikhulu uhlale ehlabelela amachorus.Naye wayevele agwincize engathi uyamodela ufresh umuntu bo ngeke usho ukuthi usekhulile uno 40yrs mina ngino 30.Nokho sengiyayazi imfihlo yakhe ulijikankezo.Ubhiya uyawuthanda uma ewuthengile usethanda ukudlula awuphuzele kwami ukuze angabonwa iningi nakhu ngihlala ngedwa ku 2room yena uhlala kwi big house.Nami sengikhuthele ukuwuthenga nakuba ngiliqonqela."Uyazi makhelwane ngigulelwa uShange ushukela uthe bhe.Angisayazi indoda unyaka wonke."kusho uMaNdebele esemnandi siziphuzela kwami."Manje wenzenjani?"ngibuza ngethukile ngingayilindelanga lenkulumo."Phela mina ngishadile futhi ngiyakholwa."esho egcizelela."Akukho muntu okuthintathintayo"ngisho ngisondeza isitulo sami kwesakhe sihlale sibhekane."Futhi angeke kuze kuthi diki komunye umuntu ngingashadile naye."ephendula ngelikhuluiqholo.Ngiqu Ngiqunge isibindi ngimthintathinteamahips.Athi wenzani?Lapho ngivelengisenyuse isandla ngisibeke ngemuva entanyeni ngimpholishe kancane uMaNdebele ayifinyeze intamo akhamise athi aaah.Ngisehlise esinye siye kumahips.Athule engathi akezwa lutho.Ngisibeke eqolo bese ngilifaxaza ndawo ndawo agxume.Ngisehlise ngisifake ngaphansi kwesiketi ngiqale ngimpholishe izitho athule nje.Ngisenyusele emathangeni ngiwadlalise athi ukuwavala.Ngisenyusele esibunjini.Mamo!Akalifakile iphenti.Ngimkitaze umsunu aqume"Mmmh"Lapho umthondo wami usumi mpo.Hawu madoda ngabe umfazi kamakhelwane uzonginika igolo ngempela!Avele ehlise isandla sakhe angimbhambhathe umthondo.Avule uziphu awukhiphe ngaphandle awuhlube ijwabu lihlale ngaphandle.Athi ukuwu shayisa indlwabu ngiphefumule phezulu nami ngimbhebhe ngeminwe.Avule amathanga amhlophe ngisondele naye asondele.Awuvule kakhulu umthondo bese ewubamba awufake egolo.Ngilizwe lishisa kamnandi igolo lomfazi kamakhelwane."Mmmh,"siqume sobabili.Ngimbambe lawo mahips ngiwuphushe ngesinono Umthondo uye uthi bushe wonke,ngikhiphe ulimi sincelane bese izandlangizibeke ngemuva ezinqeni engathi ngiyamdonsa umthondo uphakathi.Naye angibambe ngemuva ezinqeni sifendane.Uyafenda umka makhelwane dankie.Lapho alisashisi kamnandi igolo."Awu s'thandwa sami ee mmh kumnandi,"ngikhalelwa uMaNdebele."Kunini nami ngikufisa."ngisho ngelokukhala."Angazi ngagcina nini ukubhejwa kamnandi kanje,waze wamnandi umthondo" Ngiwukhiphe usumanzi te amanzi egolo.Ngimfulathelise abambe isitulo.Igolo ngilibuke ngemuva.Ngimbambe amahips ngiwufake umthondo.Ngimfende avele akhale manje.Angisafendi lapho uMaNdebele akhale wi.Ngiwufake amasende anwaye umsunu.Ngiwushaye ugudle umsunu answininize umfazi kamakhelwane. Ngibuye ngiwushaye wonke ufike ekugcineni.Ashintshe igiya abhonge uMaNdebele.Useyakhala wi nami ngiyabhonga imiqondo yethu kube sengathi ihambile.Ubuphaxaphaxa igolo nomthondo sibhebhana."Awu we ye...ye...ye ... » Next part...hheee."sikhale sobabili.Achame uMaNdebele aqhaqhazele umzimba wonke.Ngibhongise okwenkomo ngisidedele isidoda sigcwale igolo likamfazi kamakhelwane Umthondo ngingawukhiphi noma sengichamile.Ngiwuzwe uthi mpiki mpiki egolo kube sengathi ukhafula isidoda ebesisele.Uma uthi mpiki sikhale sobabili noMaNdebele.Mpiki"Yo"Mpiki"Yo"Ngizwe igolo livibrator uma umthondo uthi mpiki.Ngiwumboncule sibhekane bese siyaqabulana."Hawu makhelwane,uyabhebhana.Angikaze ngibhejwe kanje selokhu ngabakhona.Abakuyeke mfana wabantu."asho umfazi kamakhelwane eyophuma ngomnyango.

sex story 3

Posted by alex on 06:55 AM, 26-Sep-12

Awu bhuti Bhuti wami Ubhuti wami lona.Nakuba omama bethu behlukene kodwa ubaba wethu uyedwa.Ingikhonzile ingane kababa jealous down.Ayikhathali ukungivakashela inoma inini.Ngizihlalela endlini yami ye RDP.Ubhuti wami ukhule nomama wakhe ongashadanga nobaba,owami umama owashada nobaba. Ngeshwa lethu ubaba wethu akasifundisanga.Ngenhlanhla kabhuti umama wakhe eyedwa wakhona ukumfundisa.I problem ka bhuti uyaziphuzela umntakababa.Nami bo ngiyathintathinta nakuba ngingemandla kangako. Ubhuti nje okhuthele ukungiphathela lenhlobo ye 'wine' engilithandayo.Ama'week end' amaningi uvame ukuwachitha kwami yize eganiwe.Ufika 'Friday' aphuze aze alale emotweni.Ekhaya abasazikhathazi,vele bafonele mina uma bengamboni. U'squeezer' ukhululeka inqaba uma ezwa ukuthi ukumina,nalobaba engithandana naye uma ngithi nginobhuti ukhululeka afe aze athi angimnike iphone bakhulume . Namuhla i'Friday'. Ubhuti ukwami.Siyaphuza.Angisanakanga nesikhathi.Sihleli phandle nakhu kuyashisa.I tv esendlini iyabonakala uma sivule umnyango. Bese kungena i'movie' ene'sex'.Siyibuke sobabili.Ngiyezwa ngidakiwe manje.Nobhuti udakiwe.Sengizwa nokukhuluma kwakhe uma ebabona befenda.Ngimuzwe ethi,"Awuzwe!Shiqe!Wawufaka mntakababa."Lapho ngivele ngigegetheke ngithi nje,"Awu bhuti." Ngisukume ngiyochama.Angisabali kahle.Ngivele ngichame eduze phambi kukabhuti.Ngilehlise iphenti ngiqoshame ngibheke ngakuye.Ngimbone naye esukuma eyochama.Avule uziphu akhiphe uholokoqo lwemamba.Achame angabi nendaba nami.Aze awubambe awuthintithe."Iwuphethe umpipi ingane kababa,uyezwa'',ngisholo ngaphakathi. Ngisukume lapho ngenyuse iphenti.Ngiqoqe ibhodlela angithengele lona ubhuti ngiyongena endlini.Ngimqhwebe angene endlini.Asondeze isitulo sihlale sibhekane sibuke i movie.Phakathi kwethu kube ibhodlela le'wine'.Ibuye le'scene' ene'sex'.Ngizwe ngaye ubhuti,"Awu mntakababa wawushaya shiqe phakathi."Ngibone nami ukuthi le movie i hot.Ngizwe ingquza yami iba manzi,kodwa ngimane ngithi nje,"Awu bhuti." Lapho sekuthi angizidlokodle ngomunwe ngizanelise.Manje pho nangu ubhuti.Ngithi nhla ebhulukweni lakhe seliqumbe linjani.Iyashisa le movie eqhanyelisa ubhuti. ."Noma angama kahle abe sexy kanjani angeke akwedlule mntaka baba."kusho ubhuti ngelokudakwa."Awu bhuti."ngiba namahloni nokuqhosha ngaphakathi okuhambisana nokudakwa nokuqhanyelwa. "Ngiyabona uSbali awumbulali ngendlela mtakababa.Ozakwenu ubashiya kude ngemove uma ngibuka."Ngizwe engiqhoshisa lawomagama,nami ngiphendule."Awu bhuti,nawe uskoni awumbulali ngendlala mntakababa."Ubani yena?Phela sisi saphiwa ekhaya.Silayishile mfana ntombazana,akusiwo amathoyizi la." "Awu bhuti"Lapho ibhulukwe likabhuti seliqumbe kakhulu ukuqhanyelwa.Nami sengiyenqena ukuthi uzowukhipha angitshengise nakhu sekudakekiwe."Nawe sisi ulayishile mntakababa ngiyazi."Ngithi ngizama ukuyigwema lenkulumo ezongibangela amahloni yize ngidakiwe.Phela ubhuti wami ... » Next part...lona."Ngiyazi uzongifihlela mntakababa.Yithi ngizizwele."Ngithi ngisakhamisa ngimangazwa inkulumo kabhuti avele ashutheke isandla phakathi kwamathanga shwi siyobhajwa esibunjini. Asithi mamfu ngesandla.Ngokumangala ngizame ukuvala amathanga kodwa angikitaze umsunu ephentini.Ngibubule,"Awu bhuti!"Athi impelaukungikitaza isikhashana."Awu bhuti."ngisholo sakuhleba ngizama ukumsusa isandla yize kumnandi.Avele aqaqe uziphu.Akhiphe uhalakasha lomthondo.Ngithi ngizama ukuvala amehlo ngesandla esisodwa,esinye asidonse asibambise umthondo.Asehlise asenyuse emthondweni engathi ushaya indlwabu."Zibonele mntakababa,ungezwa ngokutshelwa."Asho angikitaze umsunu.Ngivele ngiyeke ukuvala amehlo.Ngiwubambe ngazo zombili ngiwuhlube umthondo kabhuti.Sengimanzi te ukuqhanyelwa.Ngiwushayise indlwabu kambalwa,bese ngiwuhluba wonke.Ngiwuxhume emlonyeni.Ngiwumunye umthondo kabhuti.Ngehle ngenyuka nawo bese ngincela ijwabu.Ibubule ingane kababa."Awu sisi!nakho-ke."Iwukhiphe emlonyeni ingehlise iphenti.Ngisahlezi njalo esitulweni.Angivule amathanga.Ngiwathi qheke.Angingenele ngolimi,suka! Umpetha wangempela lona.Ake aludlalise lona lodwa kwimomozi yami,alugoqoze abuye ancele umsunu nje kuphela.Ngibubule''Awu bhuti...awu bhuti..."Sengiyayibona indlela iya ekubhebhaneni nobhuti.Alukhiphe ulimi, lapho umthondo wakhe usuthe mpo waze wabuka phezulu.Iqhanyelwe ingane kababa.Angivule amathanga kakhulu.Ngilithi qheke igolo.Abambelele abhalanse esitulweni engihleli kuso.Awu awubusheke umthondo ubhuti.Ngimbambe entanyeni.Ngizwe ingquza yami iwumunca wonke umthondo kabhuti ushisa uthi bhe.Siqale sifendane."Awu bhuti." Awushaye umntakababa umthondo ngizwe ukuthi inkunzi le.Abhalansekwifloor umthondo awushaye lapho kusuka khona umsunu.Ngimkotele ngemilenze.Afende umntaka baba edla igolo lakubo.Ngisho indoda yami uDlamini ayingibhebhi kanje.Akusemnandi lapho.Ngikhale,"Awu bhuti...awu bhuti...kumnnaaaaaaandi!" Kube sengathi isitulo siyagenquka.Angijikijele embhedeni.Ngilithi qheke igolo,awubusheke ubhuti."Yehheni bantu!Kanti kumnandi kanjena ukubhejwa ngomthondo wasekhaya.!Yingakho nje izihlobo zingehlukani uma zike zabhebhana."Ngizikhalela ngaphakathi elidla igoloubhuti. Sesiyathakazelelana manje.Sibizana ngobhuti nosisi,nomtaka Jotham okuyigama likababa lelo.Ngiyezwa ngiyabhejwa ngempela.Mnandi lomthondo. "Uyalibhebha igolo ngane kababa....umnandi bhuti...oooh...oooh."Lapho usewubeke emsunwini ubhuti.Ingizwisa ubumnandi bodwa ingane kababa."Ngidla igolo lasekhaya namhla limnandi liwedlula onke.Umnandisisi..."esho ehefuzela ubhuti efenda ewufaka wonke nami ngilithe qheke igolo. Awufake ubhuti umthondo uyezwa!Ngikhale wi."Uyadela umfazi wakho bhuti ngomthondo omnandi kangaka."ngikhaliswa ubumnandi."Nawe uyadela usbali igolo elimnandi kangaka oliphethe sisi...ooooh"Lapho sengiyithandele nangemilenze ... » Next part...ingane kababa engibhebhayo Ngizwe ingquza yami sengathi iyanciphana.Umthondo kabhuti usuqine sengathi itshe.Ugcwele phama egolo."Awu bhuti ungayeki ukuzongibhebha.Ubuye njalo mntaka baba.Kunini igolo ngilinika abantu badlale ngalo bethi bayalibhebha ukhona owakithi umthondo."Kuvele kubemnandi kakhulu ngikhale."Oooooooh...weeee....aaaawuuu....bhhhuuutttiii....!"Ngimbambengqi ubhuti kugijime into engingayazi umzimba wonke ngichama.Abhonge ubhuti."Aaawwuuu....ooooh mntakababa....sissssiiii!"Asishaye ubhuti isidoda kushise ingquza kubemnandi ngingabe ngisazi noma useyangimithisa.

sex story 2

Posted by alex on 06:49 AM, 26-Sep-12

Ngempela umkhokheli.
Umkhokheli owaziwayo kuyo yönke indawo yakithi lona.Iyadushuzela into kaMaNxumalo uma ihamba.Awuyibuzi ngezingubo zayo ezinde ukuthi umkhokheli lona.Ulapha ko 48 years.Mina ngina 32.Ngimjwayele yena bandla umkhokheli.
Ingani uZandi ingane yakhe endala sinayo enhlanganweni ethuthukisa umphakathi.Manje isikhathi esiningi ngifikela kuye umkhokheli uma kukhona engiyokukhuluma noZandi.Esengikunakile ukuthi u'naughty'umkhokheli lona.Ngibe nokusola ukuthi mhlawumbe ungithandela indodakazi yakhe nakhu phela ayikagani.
Uyangikhokhela ngevangeli bese ebuya athi phecelezi ngezinkulumo ezingiyala ngokuthi uphathwa kanjani umuntu wesifazane.Ugane umfundisi phela umkhokheli lona.Uma ekhuluma nami uvele athi "Wenamfana...wena mfana"
"Uyabona wena mfana uma nibeka into phakathi kwenu akufanele ukuba kubekhona owesithathu phakathi kwenu."Ngithi ukudideka."Umasibeka igama phakathi kwethu sobabili kufanele kube elethu sobabili.Akadingeki owesithathu."Ngidideke kodwa ngiphendule."Ngiyabona uqinisile."Aqhubeke,"Manje mina wena mfana anginayo indawo,kodwa umfundisi uzobe engekho ntambama uyoze abuye ekuseni.
Ngizibone izinombolo manje."Woza ku 2 room wami."ngisho ngethukile."OK''anele asho lawomagama ngivalelise.
Ngiyizwe ngempela i'knock'ku 2 room wami.Nginele ngivule asho phakathi umkhokheli.Ngivale ngikhiye.Ngingamlindi nokuba ahlale phansi.Ngimbambe sithintane ne ngemizimba.Ngimlande ngo'kiss'kube sengathi kade awulambela umka mfundisi.Angincele lomama uyezwa.
Sincelane eside isikhathi simile nalomama.Ngiyamphuthaza ngimpotoza izinqe ngimdlalise neqolo.Ngimphulule namahips.Silokhu simunyane njalo sincelana sishintshana ngezilimi.Kuba yimi oncela olwakhe kubuye kube uyena oncela olwami.
Sihlehle 'slowly' siye sifike embhedeni.Asikayeki ukuncelana.Ngifike ngimginqe abe ngaphansi ngibe ngaphezulu.Ngifake isandla ngaphansi komhusha wesiketi.Ngisenyuse ngokukhulu ukushesha ngiphuthume ukuyodlalisa umsunu.''Mamo!Akalifakile iphenti umkhokheli."Kusobala uze ezimisele ngokushesha abhejwe .
Ngiwuqhwebe umsunu phakathi kwamalebe.Ngifice ingquza isimanzi vele.Ngisebenzise umunwe ophakathi nendawo ukumdlalisa.Ngimuzweebubula umkhokheli."Mmmh."Ngiyeke ukumncela.Ngimqhaqhe i'blouse'asale ngobra.Umzimba wakhe ulolongekile kamnandi.Ngimqhaqhe uziphu wesiketi sivele siphume kalula.Asale ngepitikoti elifishane.Amathanga akhe amakhulu angiqhanyelise angiqede.Vele abemhlophe kakhulu.
Angiqhaqhe izinkinobho ze'shirt'.Bese engibamba ngaphambili angithi mamfu umthondo osuvele ufile ukuqhanyelwa.Ibhulukwe ne under ngikukhumule ngokukhulu ukushesha.Umthondo wami omile mpo ubheke kumkhokheli.Awubambe umkhokheli.Isandla sikamkhokheli siwenze uqhanyelwe kakhulu.Alithi qheke igolo umkhokheli.Amathanga akhe amhlophe uma evela kulelipitikoti elifushane lingenzela okunye ukuqhanyela.Ngilibone kahle igolo likamkhokheli eselitaxuka ukuba manzi.
Isibumbu akasishefile.Izinza imfukumfuku sengathi ...
» Next part...u'carpet'Ngimgibele ngaphezulu.Azibambele yena umthondo.Awuvuleikhinqi lihlale obala.Awuqondise ngqo embhotsheni yengquza.Ngiwuphushe.Igolo likamkhokheli selivele lishisa bhe."Oooh!"Sikhala sobabili.
Kuqale yena ukufenda.'Faxa! faxa! Igolo.Nami ngingalindi.Ikhono lami lokubhebha ngiliveze zisuka.Uma ngiwufaka ngimuzwe umkhokheli enanela."Ehl!Ehl!...ooh...ooh!Ngiwushaye impela umthondo egolo likamkhokheli.
''Kodwa bangathini abantu bengibona ngikhwela lomama,umkhokheli ongumkamfundisi wonke pho?"Pho igolo alina 'size'Ngiwushaye umthondo kumkhokheli,ngenze 'sure' ukuthi anele angangikhulumi kabi ngemuva kwembhebho.''Ooh we...nakho-ke mfana wami.Uyakhwelana mani.Kumnandi!"Ngithe khaxa kwizidika dika zamathanga kamkhokheli.Ngithi ngimbhebha ngibe ngiwapholisha ngaphakathi ngesandla.
Ngimphendule umthondo uphakathi egolo.Sike sifendane silele ngecele ngimbambe ngemuva ezinqeni.Sengathi ngiyaphupha kodwa iqiniso ngibhebha yena impela umkhokheli ohloniphekile."Awu mkhokheli wami ...kumnandi."Ngimphendule sifendana umthondo uphakathi egolo likamkhokheli.Ngibe ngaphansi abe ngaphezulu.
"Kade ngangikufisa wena mfana ungaboni''esho ngelokukhala ekhaliswaumthondo.Nami ngiphendule ngelokukhala igolo limnandi."Waze wangibusisa mkhokheli wami,kumnandi."
Ungixamalazele ngamathangakazi akhe. Uhleli sifendana ngiyampotoza amabele."Ooh...wu...waze wamnandi wemfana.Wabusiswa ngomthondo omnandi kanjena."ehefuzelela kimina.Lapho sengibhalanse ngezinyawo ngamisa amadolo.Ubufaxafaxa igolo nomthondo sesiyakhala sobabili.I'bedding' isimahlaphahlapha.Sekuze kwaphuma ngisho ishidi.Siyabhebhana.
Usengibiza nango'sthandwa manje umkhokheli.Alale cu phezu kwami amabele omkhokheli abe sesifubeni kimina.Ngimkhave izinqe ngezandla.Angifende umkhokheli."Faxa!faxa!kukhala igolo kukhala umthondo.''Ngikhathele baba sengikhathele sithandwa,sengiyoze ngivukwe i'bp'."kukhala umkhokheli.
"Khululeka mama...khululeka sithandwa sami...khululeka mkhokheli wami.Yimina ozofenda."Ngisho ngibe ngimbamba ngimqinisa ezinqeni.Ngifende ngesikhulu i'speed'kube sengathi ngisebenzisa umshini.Kube ubunsegensege umbhede.Answininize umkhokheli wami akhulume izilimi.
"Ooh...ooh waze wangibusisa wemfana.Kumnaandi...awu...awu...nakhoke...nakhoke...hhhhiiiii...!"Ngiwushaye ngisheshe kakhulu kunakuqala."Awu...nakhoke...nakhoke...awu nkosiyami ungifikisa kwenye indawo engingasayazi...seyamehlula umfundisi...ngiyachaaaaaaamaa..."Ngibhebhe ngisheshe kunjalo.Angikonofele answininize.Ngehluleke,"Awu mkhokheeeli...ngiyachaaaama..."Ngisho ngisifaze isidoda egolo lomkhokheli.Sikhale sibambane umthondo wami uchitha egolo likamkhokheli.